Polityka Prywatności – Cookies serwisu sklep.idachy.com

 

1.     Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez.Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2.     Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest IDACHY Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach KRS 0000887502, REGON 388329618, NIP 5512648238

3.   W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4.     Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6.     Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.     dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8.     Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9.     Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis IDACHY Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Zakres przetwarzanych danych  np. “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

13. Cel i czas przetwarzania danych – Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie

Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera)

14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

15. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do

bycia zapomnianym). Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania

od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

16. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie

elektronicznej. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres

administratora danych.

17. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich zewnętrznego źródła.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w formie zaznaczenia checkbox’ów

19.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw prawa polskiego.

20. Ponadto, w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, stosuje się przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uchylające dyrektywę 95/46/WE.

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią integralną część regulaminu polityki prywatności i są wiążące dla obu stron umowy.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.